Voerså Butikshus ApS – Generalforsamling – 29. juni kl.19.00

Kære alle anpartshavere i Voerså Butikshus ApS

Hermed indkaldes – lettere forsinket – til generalforsamling i h.t. selskabets vedtægter.

Generalforsamlingen foregår onsdag, den 29. juni 2022 kl.19 i teltet på Krogrunden

Dagsordenen for denne ordinære generalforsamling er som følger:

1.Valg af dirigent

2.Fremlæggelse af årsrapport 2021 med revisionspåtegning og årsberetning, samt godkendelse af dem begge.
Årsrapporten for 2021 afspejler kun en begrænset del at hele byggeprocessen og selskabets aktiviteter, idet stort alle udgifter i forbindelse med dette først er afholdt i 2022, og selskabet først i maj 2022 er begyndt at få lejeindtægter og andre indtægter.
12256 Voerså Butikshus ApS Intern årsrapport 2021

3.Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

4.Valg af medlemmer til bestyrelsen
Selskabet ledes af en på generalforsamlingen for 2 år ad gangen valgt bestyrelse på 5 medlemmer. Endvidere vælges 2 suppleanter. I lige år afgår 3 medlemmer af bestyrelsen samt en suppleant, og i ulige år afgår 2 medlemmer samt en suppleant.

Første gang i august 2021 – i forbindelse med den første generalforsamling omkring udvidelse af anpartskapitalen – bibeholdt de 3 hidtidige medlemmer af bestyrelsen deres fortsatte medlemskab – og der valgtes 2 nye supplerende medlemmer, samt 2 suppleanter.

Siddende bestyrelsesmedlemmer er:
Jørgen Engbjerg – formand
Bjarke Laubek – næstformand – medlem af direktionen
Bent Ahlgreen – medlem (bogholder) – medlem af direktionen
Disse blev ved sidste generalforsamling siddende eet år mere, indtil byggeriet var realiseret. De er nu alle på valg.

Ved seneste generalforsamling udvidedes bestyrelsen med 2 medlemmer.
Der var 5 opstillede kandidater til den nye bestyrelsen. 
Som nye bestyrelsesmedlemmer valgtes:
Jesper Zimmer Christensen – medlem (Ikke på valg)
Trine Høiien Østergaard – medlem (Ikke på valg)

Som suppleanter valgtes:
Karsten Hemmingsen (På valg)
Matthias Stiig Jensen (udtrådt i perioden) – Vacant

5.Valg af suppleanter

6.Valg af revisor
I forbindelse med vores daværende revisor Ejvind Burholts bortgang overtog Revisor DK, godkendt revisionsanpartsselskab, efter direktionens valg opgaven med udarbejdelse og revision af selskabets regnskab for 2021. Revisionsfirmaet administrerer tillige den lovpligtige ejerbog og ajourfører informationer til Erhvervsstyrelsen.

Revisionen foretages af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

7.Indkomne forslag.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen under pkt.7, skal fremsendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen

8.Eventuelt

Tilmelding til generalforsamlingen:
Jævnfør vedtægternes §5.2:

En anpartshaver, der ønsker at deltage i en generalforsamling, skal meddele det til selskabet senest tre dage før generalforsamlingen.
Bemærkning hertil: Bestyrelsen har fraveget dette, men gør opmærksom på, at teltet på krogrunden kun rummer et begrænset antal pladser – ca. 80!

Med venlig hilsen

Jørgen Engbjerg
Bestyrelsesformand

PS. Der bydes på øl, vand og vin.

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.