Ja til at etablere to søer mellem Voersaa og Asaa
26. oktober 2019

Frederikshavn Kommune modtog i marts i år en ansøgning om en række af naturforbedrende tiltag i forbindelse med et naturpleje- og genopretningsprojekt ved Østkystvejen 416 midt mellem Voersaa og Asaa.

Voerså Byudvikling – Referat Generalforsamling m.m. – afholdt 2. juni 2022
19. juni 2022

Kære alle

Du finder alt om Voerså Byudviklings Generalforsamling, samt regnskab og vedtægter her på siden. Desuden formandens beretning.
Måske du på den baggrund kunne få mere interesse for Voerså Byudvikling, og overveje at involvere dig med enten arbejdsindsats og kreative forslag til aktiviteter på Krogrunden eller begge dele. 
Med venlig hilsen
Bent Ahlgreen

Voerså Byudvikling
Mail: bentahlgreen@gmail.com
Tlf.: 93837585  

 

 

Voerså Butikshus ApS – Generalforsamling – 29. juni kl.19.00
14. juni 2022

Kære alle anpartshavere i Voerså Butikshus ApS

Hermed indkaldes – lettere forsinket – til generalforsamling i h.t. selskabets vedtægter.

Generalforsamlingen foregår onsdag, den 29. juni 2022 kl.19 i teltet på Krogrunden

Dagsordenen for denne ordinære generalforsamling er som følger:

1.Valg af dirigent

2.Fremlæggelse af årsrapport 2021 med revisionspåtegning og årsberetning, samt godkendelse af dem begge.
Årsrapporten for 2021 afspejler kun en begrænset del at hele byggeprocessen og selskabets aktiviteter, idet stort alle udgifter i forbindelse med dette først er afholdt i 2022, og selskabet først i maj 2022 er begyndt at få lejeindtægter og andre indtægter.
12256 Voerså Butikshus ApS Intern årsrapport 2021

3.Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

4.Valg af medlemmer til bestyrelsen
Selskabet ledes af en på generalforsamlingen for 2 år ad gangen valgt bestyrelse på 5 medlemmer. Endvidere vælges 2 suppleanter. I lige år afgår 3 medlemmer af bestyrelsen samt en suppleant, og i ulige år afgår 2 medlemmer samt en suppleant.

Første gang i august 2021 – i forbindelse med den første generalforsamling omkring udvidelse af anpartskapitalen – bibeholdt de 3 hidtidige medlemmer af bestyrelsen deres fortsatte medlemskab – og der valgtes 2 nye supplerende medlemmer, samt 2 suppleanter.

Siddende bestyrelsesmedlemmer er:
Jørgen Engbjerg – formand
Bjarke Laubek – næstformand – medlem af direktionen
Bent Ahlgreen – medlem (bogholder) – medlem af direktionen
Disse blev ved sidste generalforsamling siddende eet år mere, indtil byggeriet var realiseret. De er nu alle på valg.

Ved seneste generalforsamling udvidedes bestyrelsen med 2 medlemmer.
Der var 5 opstillede kandidater til den nye bestyrelsen. 
Som nye bestyrelsesmedlemmer valgtes:
Jesper Zimmer Christensen – medlem (Ikke på valg)
Trine Høiien Østergaard – medlem (Ikke på valg)

Som suppleanter valgtes:
Karsten Hemmingsen (På valg)
Matthias Stiig Jensen (udtrådt i perioden) – Vacant

5.Valg af suppleanter

6.Valg af revisor
I forbindelse med vores daværende revisor Ejvind Burholts bortgang overtog Revisor DK, godkendt revisionsanpartsselskab, efter direktionens valg opgaven med udarbejdelse og revision af selskabets regnskab for 2021. Revisionsfirmaet administrerer tillige den lovpligtige ejerbog og ajourfører informationer til Erhvervsstyrelsen.

Revisionen foretages af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

7.Indkomne forslag.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen under pkt.7, skal fremsendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen

8.Eventuelt

Tilmelding til generalforsamlingen:
Jævnfør vedtægternes §5.2:

En anpartshaver, der ønsker at deltage i en generalforsamling, skal meddele det til selskabet senest tre dage før generalforsamlingen.
Bemærkning hertil: Bestyrelsen har fraveget dette, men gør opmærksom på, at teltet på krogrunden kun rummer et begrænset antal pladser – ca. 80!

Med venlig hilsen

Jørgen Engbjerg
Bestyrelsesformand

PS. Der bydes på øl, vand og vin.

SANKT HANS 2022
12. juni 2022


🔥Sankt Hans på Krogrunden🔥

Telt og bar åbner kl. 18.00
Båltale kl. 19.30
Bålet tændes kl. 20.00
Drikkevarer sælges på pladsen.

Riverside fejrer Sankt Hans fra 18.00-22.00 med helstegt pattegris, tilbehør & live musik.

VI SES!

Sommercykelture
31. maj 2022

🚴‍♀️🚴‍♀️🚴‍♀️ Så er starten gået på sommerens cykelture og der er 2 muligheder.
Team mandag. Starter kl.19 ved Min købmand i Voerså.
Team onsdag. Starter kl.10 ved Min købmand i Voerså
Alle kan deltage på begge hold og turene er på ca.10 km. Og tager ca.1 time.
Der er ingen til eller fra melding, man møder bare op og så er der en der har dagens rute.
Måske har nogen, efter cykelturen, lyst til en kop et eller andet i købmandens café, pris 10 kr.

Tovholder, Lone

Informations og planlægningsmøde vedr. Stenrevs- og ålegræsprojekt
30. maj 2022

Tid  7.juni kl 19. i Klubhuset på Jollehavnen (Havstokken 1)

Er du interesseret i vand, og natur under vandet og har du lyst til at vide mere eller være med i det praktiske arbejde, så kom til møde den 7. juni kl. 19.00. (Bemærk dato ændret fra 2 juni da der var overlap med generalforsamling i Byudviklingen).

På mødet vil vi dels fortælle om status på projektet, hvor vi nu har fået udlagt 2500 tons sten.

Desuden vil vi fortælle mere om arbejdet med at udplante ålegræs som skal foregå i juni måned. 

I perioden 13-23 juni får vi hjælp til dele af arbejdet med dykkere. Vi skal hjælpe med at indsamle ålegræsset til udplantning der skal indsamles fra donor-bevoksningerne langs kysten. Vi skal derfor se om vi kan skaffe “hænder” til at indsamle og transportere udplantningsmaterialet ud til dykkerne som forestår udplantningen.

Så har du tid og lyst til at være med en eller flere dage/aftenen efter fyraften til at give en hånd med så kom og hør om hvad arbejdet går ud på.

Har du ikke mulighed for at møde op den 7/6 så send gerne en SMS eller ring til Bjarke (27875888) hvis du vil høre nærmere eller giv besked om hvornår i perioden 13-23 du evt. har mulighed for at hjælpe, om du selv har en båd osv. Så vil vi prøve at stykke en “vagtplan” sammen.