Kystnatur

Kysten ved Voersaa er karakteriseret ved de flade områder med hævet havbund og den brede lavvandede kyst med periodisk tørlægning af vaderne. Ved Voersaa er udløbet af Voer Å et vigtig element i kysten naturinteresser.

Voersaa Borgerforeningen arbejder i samarbejde med Voersaa Fiskerleje og en række andre foreninger og lodsejere på at forbedre og genoprette de naturinteresser som findes i kystområdet ved byen.

Til at gennemføre dele af disse arbejder har Borgerforeningen modtaget støtte fra Den Danske Naturfond til at gennemføre en række tiltag til pleje og genopretning af områdets kystnatur.

Første etape af naturprojektet ved å-udløbet og områderne syd for Voersaa er nu ved at nærme sig sin afslutning.

Først projektfase har til formål at forbedre forholdene for naturen på strandengene og kærområderne syd for Voersaa By. Projektet omfattter rydning af træ-opvækst, etableringen af 4 småsøer, retablering af naturlige afvandingsforhold på et cirka 1 ha. stort området gennem flytning af afvandingsgrøfter, samt retablering af hegnslinier og efterfølgende græsning. Der mangler nu at blive foretaget etableringen af hegn samt fældet de sidste træer.

Naturtyperne har været karakteristiske for kysten langs sydøst Vendsyssel. Men området syd for Voersaa står nu som et af de eneste steder på hele kysten, hvor man kan opleve hele overgangen fra kyst-egekrat over strandoverdrev, kær, strandeng og til vade og sandbanker. En forudsætning for at opretholde et rig biodiversitet på arealerne er at de fortsat kan græsses og at de hydrologiske forhold bevares. Sidstnævnte betyder i praksis at grundvandsspejl og grundvandsbevægelser bevares eller retableres.

Særligt områderne ved kystklitterne syd for Voersaa er meget diverst i jordbundtyper, topografi, vandmætning og fremstår derfor som et område hvor man kan finde en lang række karakteristiske og efterhånden sjældne lysåbne naturtyper.

Områdets rige plante- og dyreliv rummer blandt andet en lang række plantearter (>130 arter) og insekter som i dag er sjældne eller fåtallige på landsplan og særdeles fåtallige og sjældne på lokalt plan. Et udpluk af eksempler ses på nedenstående fotos.

For at sikre arternes forsatte eksistens i området skal området holdes lysåbent. Et element af projektet er derfor rydning af opvækst af træer og buske. Efter følgende skal græssende kreaturer hjælpe med at nedgræsse genvækst af træer og buske samt at hindre tilgroningen i især tagrør.

Et andet element i at understøtte områdets artdiversitet er at øge det samlede areal gennem at omlægning af cirka en 1 ha. vandlidende landbrugsjord til natur samt at etablere 4 små og mellemstore søer som vil kunne rumme såvel plante og dyreliv. Herunder særligt at få en funktion som yngle-opvækstområde for en række padder (bl.a. Strandtudse og Spidssnudet frø) og insekter med vandlevende livsstadier (bl.a. guldsmede, vandnymfer og vandbiller). Vandhullerne vil endvidere have stor betydning som spisekammer for såvel yngle- som rastefugle med tilknytning til vand (vadefugle, ænder og en række spurvefugle).

Området vil ikke som sådan blive åbent for offentlig færdsel, da området har en sårbarhed for højt færdselsniveau både ift. forstyrrelser og slitage. Men projektets naturværdier vil blive formidlet gennem guidede ture.

Projektetapen forventes afsluttet i efteråret 2020.

Rødben