Generalforsamlingsreferater m.m.

Generalforsamling Voerså borgerhus den 26.03.19

Deltager: Bjarke, Christian, Brian, Ole, Dorthe, Mogens, Bent og Majken og 15 andre borger

1: alle stemte for at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

2: valg af dirigent blev Ole Bitten

3: valg af referent blev Majken Andreasen

4: bestyrelsens beretning: Bjarke Laubeck

 • År 2018 var et år hvor der blev afholdt 75 års jubilæum i borgerforeningen, hvilket var vel besøgt
 • Der blev afholdt musikaftener på krogrunden i teltet
 • Sankt hans var godt besøgt og vejret var med os
 • Mere samarbejde om forskellige projekter i forbindelse med opstart af østkystens guld
 • Landsbypedellerne fik malet den store scene og fjernet rækværk ved borgerhuset
 • Til landsbyløbet havde vi over 500 tilmeldte
 • Der blev afholdt løvspringsfest i hallen i samarbejde med Lyngså og Præstbro
 • Vi har forsøgt at etablere en sø i anlægget, men det kunne desværre ikke lade sig gøre
 • Borgerforeningen fik også ny hjemmeside www.voersaa-by.dk
 • Juletræsfest med en indgangspris på 10 kr. For alle.
 • Vi harri byen fået et bedre samarbejde foreningerne imellem.
 • År 2019 vil der stadig blive afholdt Sankt hans, løvspringsfest, juletræsfest og kirsebærrets dag. Løvspringsfesten er i år den 13.04. Kirsebærrets dag den 31.08 vil i år blive en slags byfest med sponsorcykelløb, aktiviteter for børn, samt musik og fest i teltet om aftenen.

5: udvalgenes beretning

     Havnen: Mogens ( Ejvind )

2018 var et godt år hvor havnen havde 900 overnattende autocampere

Der er indsendt ansøgning til LAG og et par andre fonde mht overdækningen på terrassen

Pladsen til autocampere skal udvides

For enden af molen vil der blive lavet en platform med borde og bænke

     LAG Nord: Mogens

LAG er en forening i Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev kommune som hvert år har 3 millioner at dele ud af til projekter over 125.000. Pengene kommer fra staten og EU

Den 08.04.19 afholder udvalget generalforsamling ved Riverside og alle er velkommen til at deltage.

     Distriktsudvalget: Mogens

Er et udvalg som har 600.000 at dele ud af til alle projekter, også de mindre projekter. På Frederikshavns kommunes hjemmeside kan man holde sig opdateret om distriktsudvalget.

     Flagalle’n: Christian ( Rigmor )

Der er kommet nyt tag på garagen så flagstængerne nu ligger i tørvejr

I 2018 var flagene oppe 19 gange hvoraf den ene var en betalt opsætning.

     Foreningshuset: Majken

Vi kom ud af 2018 med et underskud blandt andet pga en meget høj varmeudgift.

Huset er begyndt at rumme flere arrangement fra betalende borger men vi ønsker fortsat flere arrangementer i huset.

Alle er velkommen til at gribe fat i os hvis de har et forslag til en arrangement

Mogens har opstartet kaffestuen i borgerhuset 1 gang om måneden og der er Rom og Gin smagnings arrangementer

     Naturprojekter: Bjarke

I samarbejde med Østkystens guld er der kommet en ny forening hvor der er en repræsentant fra hver af de 6 byer. Trine Østergaard er Voerså’s repræsentant.

Der er kommet 2-3 millioner ind til at lave stenrev og ålegræs projekter for.

Længere ud i fremtiden håber vi på et havnebad.

     Byudviklingen: Bent

Der blev fortalt om projektet på krogrunden hvor muligheden for en arkitekt tegnet bygning i øjeblikket er oppe at vende.

Borgerne blev informeret om status på en mulig købmandsbutik i byen.

Her er der altid lagt op til en god diskussion.

6: regnskabet: Christian

 • Fortalte om aktiverne og passivere. Og vi kan alle se at der er et underskud på foreningshuset.
 • Vi samt alle dem der låner og lejer huset skal huske at slukke lyset.
 • Vi skal have skruet ned for gulvvarmen da varmeudgiften er en stor post i vores budget.
 • Der har i 2018 også været en udgift på 9000 til vedligeholdelse af legepladsen på havnen.
 • Vi har i 2018 også hævet prisen på udlejning af borgerhuset.
 • Der er endvidere søgt om hjælp/tilskud ved kommunen.
 • Der kommer en lille indtjening hver måned på kaffestuen som Mogens har opstartet

7: Kontigent

Der vedtages at der ikke skal foretages ændringer her.

Det er fortsat 100 årligt for enkelt personer og 200 for hustande.

8: indkomne forslag

Det blev vedtaget at ændre i annonceringen af generalforsamlingen, således at vi sløjfer det i lokal avisen.

9: valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg: Bjarke Laubeck, Christian frøstrup og Brian Mølgaard.

De blev alle genvalgt

10: Valg af suppleanter:

Majken Andreasen og Bent Algreen blev genvalgt

11: valg af revisor

Rigmor Sørensen og Bjarne Mechlenburg blev genvalgt

12: eventuelt

 • Fugletårnet trænger gevaldigt til en kærlig hånd
 • Nogle borgere har svært ved at agere rund på alle de forskellige platforme vi har med mange hjemmesider og Facebook sider.
 • Nogle borger efterspurgte muligheden for at annoncerer hvem der flages for i byen.
 • Nogle borger ser gerne der snart sker noget på krogrunden.

Vi vil også gerne takke alle de frivillige der hjælper til alle arrangementer, flagallen, julebelysning, græsklipning og hækklipning

Vi har i borgerforeningen valgt at afholde vores møde nu på torsdag den 28.03.19 kl. 19.00

Til næste møde

 • Samle op på generalforsamlingen
 • Rette bookingkalenderen til Bjarke, Natasja og Majken’s telefonnummer samt de forskellige betalingsformer.
 • Støttegruppe til skolen ( hvor er vi i forhold til det de er ved at tage hul på i børne-ungeenheden )
 • Finde ud af noget med gulvarmen i borgerhuset, evt tage kontakt til Anders vanggaard.
 • Hvor er vi mht bindeled mellem borgerforening og skolen som Susanne efterspurgte
 • Skal have kopimaskinen til at virke i borgerhuset
 • Hvor er det vi skal annoncerer vores arrangementer for at fange alle????
 • Forberede os på Sankt hans så vi kan få annonceret i god tid

Tak for et godt møde

Del meget gerne!